Go to content
Twój koszyk

Ogólne Warunki Sprzedaży – zamówienia telefoniczne

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) dotyczą sprzedaży produktów Spark&Mortar za pośrednictwem zamówień telefonicznych.
 2. Aby móc kupować produkty za pośrednictwem zamówienia telefonicznego, Klient musi: 
 1. mieć ukończone przynajmniej 18 lat; 
 2. nabywać produkty jako konsument/ka, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą);
 3. podać dane potrzebne do realizacji zamówienia; oraz 
 4. postępować zgodnie z postanowieniami tego dokumentu.
 5. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem zamówienia telefonicznego stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

2. Identyfikacja Sprzedawcy

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż jest Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:: 0000286429, NIP: 1010003928, nr w rejestrze BDO: 000443032, REGON: 02058225100000, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł (dalej zwana „Spark&Mortar”)

3. Ceny

 1. Ostateczne ceny zostaną podane podczas rozmowy telefonicznej prowadzonej w celu złożenia zamówienia oraz zostaną utrwalone w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym mailowo na adres Klienta podany podczas składania zamówienia albo – w przypadku nieposiadania przez Klienta adresu e-mail – w potwierdzeniu zamówienia dołączanym do przesyłki z zamówieniem. 
 2. Ceny produktów podane w potwierdzeniu zamówienia są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Zasady takich promocji, w tym liczba produktów, będą określane w osobnych warunkach promocji.

4. Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie na wybrane produkty telefonicznie poprzez kontakt ze Spark&Mortar pod numerem – [xxx].
 2. Podczas rozmowy telefonicznej Klient będzie mógł wybrać i zamówić wybrane produkty, a pracownik Spark&Mortar przekaże niezbędne informacje. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z informacjami przekazywanymi przez pracownika Spark&Mortar.
 3. Postanowienia umowy wynikające z zamówienia telefonicznego są utrwalone i udostępnione poprzez wysłanie niniejszego dokumentu wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie posiada adresu e-mail, ww. dokumenty zostają dostarczone Klientowi wraz z przesyłką zamówionych produktów.
 4. Po skompletowaniu przesyłki Klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, Spark&Mortar zawiadomi o tym Klienta. W przypadku wysłania do Klienta informacji o braku zamówionych produktów, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS stanowiącymi jej integralną część.

Opcje zapłaty

 1. Za produkty zamawiane telefonicznie Klienci mogą zapłacić wyłącznie przy wykorzystaniu opcji „za pobraniem” – tj. Klient zobowiązuje się do uiszczenia ceny zakupu produktu do rąk kuriera dostarczającego Klientowi produkt.
 2. Paragon fiskalny zostanie dostarczony Klientowi wraz z produktem
 3. Dostawa
 1. Zamówienia są przyjmowane, realizowane i dostarczane jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel).
 2. Informacje o aktualnie dostępnych sposobach dostawy zostanie Państwu podana w procesie składania zamówienia. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia z siedziby Spark&Mortar.
 3. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że Klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.
 4. Klient zostanie powiadomiony o spodziewanym terminie dostarczenia produktów.
 5. W przypadku, gdy dostarczone produkty nie są zgodne z zamówieniem, Klient powinien bezzwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę na dane kontaktowe podane w punkcie 12. tego dokumentu.

Faktury

 1. Standardowo do każdego zamówienia dokonanego za pomocą naszej Strony dołączamy paragon fiskalny, który będzie znajdować się w paczce wraz z zamówionym produktem.
 2. Klient ma prawo do otrzymania faktury VAT do zamówionych produktów. Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT poprzez przekazanie takiej informacji podczas składania zamówienia. W przypadku zamówienia produktów za kwotę do 450 zł, Klient otrzyma fakturę uproszczoną, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura uproszczona będzie znajdować się w paczce wraz z zamówionym produktem. W przypadku zamówienia produktów za kwotę powyżej 450 zł, Klient otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie wysłana na podany przez Klienta adres email.
 3. Akceptując niniejsze OWS Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych na Stronie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z wyjątkiem przypadku wskazanego w punkcie 8.9. niniejszych OWS, Klient ma ustawowe prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient (lub inna osoba wskazana przez Klienta do odbioru w jego imieniu) weszła w posiadanie zamówionych produktów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Rekomendujemy składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, chociaż nie jest to obowiązkowe; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych OWS (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska Klienci oraz jej adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu przez Klienta od umowy może zostać złożone na następujący adres: OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, 05-532 Łubna lub na adres email info@truplus.pl Koszty przesłania oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy Klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do odesłania do Spark&Mortar otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, 05-532 Łubna. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 8.5 – lecz ponosi je Klient. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.
 5. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą. Wszelkie płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w punkcie 8.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do Klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta (w tym koszty dostawy produktów do Klienta, jeśli zostały przez nią opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Spark&Mortar (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).
 6. Ważność i skuteczność złożonego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.
 8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w niniejszym punkcie zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Spark&Mortar podlega całość produktów otrzymanych przez Klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane Klientce jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez Klienta zamówione.
 9. Informujemy, że część produktów sprzedawanych przez Spark&Mortar po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to elektrod uzupełniających). W przypadku takich produktów, jeżeli zostały dostarczone Państwu w zapieczętowanym opakowaniu i jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, określone powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwrot produktu – Gwarancja Satysfakcji

 1. Niezależnie od określonego w punkcie 8 powyżej prawa odstąpienia od umowy, Spark&Mortar dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zwrotu produktu niespełniającego Państwa oczekiwań, zakupionego za pośrednictwem Strony, na określonych poniżej zasadach (dalej: Zwrot produktu). Możliwość zwrotu obejmuje również produkty, które zostały otwarte po ich dostarczeniu, ale nie spełniają Państwa oczekiwań. Przewidziana powyżej możliwość Zwrotu produktu stanowi dodatkową funkcjonalność zapewnianą przez Spark&Mortar w ramach gwarancji satysfakcji Klientów – nie jest ona narzucona przez przepisy prawa, ale wynika wyłącznie z decyzji Spark&Mortar. Opisana w  niniejszym punkcie możliwość zwrotu nie dotyczy produktów, o których mowa w punkcie 8.9.
 2. W celu skorzystania z przewidzianej w punkcie 9.1 możliwości zwrotu produktu należy skontaktować się z obsługą Klientów wysyłając e-maila na adres info@truplus.pl
 3. Możliwość zgłoszenia zwrotu produktu przysługuje w ciągu 30 dni od jego dostarczenia Klientowi. Klient zobowiązany jest do odesłania nam produktu na swój koszt w ciągu 14 dni od zgłoszenia zwrotu na adres OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, 05-532 Łubna Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu produktu, płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia zwrotu, przy czym Spark&Mortar zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Po dokonaniu zwrotu płatności wysyłamy do Klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta (w tym koszty dostawy produktów do Klienci, jeśli zostały przez nią opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Spark&Mortar (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).
 5. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu produktu, zwrotowi na rzecz Spark&Mortar podlega całość produktów otrzymanych przez Klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane Klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez Klienta zamówione.

Odpowiedzialność Spark&Mortar za wady produktów

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientce/owi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez Klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane na piśmie i wysyłanie na adres OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, 05-532 Łubna wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną zwrócone). Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: info@truplus.pl (w takim przypadku skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia sposobu przekazania nam produktu, którego dotyczy reklamacja). W reklamacji prosimy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub rachunku dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba, że Klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione od Spark&Mortar.
 3. O wynikach reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Spark&Mortar. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedawcy w wyżej określonym terminie, uznaje się, że żądanie z rękojmi zostało uznane za uzasadnione.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru Klienci. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów Klient nie otrzyma niezwłocznie nowego produktu, Klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
 5. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Klientowi. Jeżeli określony przez producenta termin przydatności danego produktu kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientce, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady tych produktów stwierdzone przed upływem tego terminu.
 7. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się w terminach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 568 Kodeksu cywilnego.
 8. W razie zaistnienia sporu Klient ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.
 9. Ponadto w razie sporu Klient ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail: info@truplus.pl

Uprawnienia Spark&Mortar

 1. Zwracamy uwagę, że możemy dokonać zmiany postanowień niniejszych OWS, przy czym zastosowanie ma wersja OWS obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Klientom udostępniana jest aktualna dla ich zamówienia wersja OWS.

Kontakt

 1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat naszych produktów i zamówień składanych za pośrednictwem Strony, Klienci mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres info@truplus.pl lub listownie na adres korespondencyjny Spark and Mortar Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 oraz telefonicznie pod numerem [+48 22 307 97 04]. Jeśli masz pytania odnośnie do złożonego zamówienia, pomocne będzie podanie jego numeru.

Dane osobowe

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Spark&Mortar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz Healthily sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa (dalej: „Współadministratorzy”).
 2. Państwa dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane w celu:
  1. składania i realizacja zamówień na produkty (dane teleadresowe, imię i nazwisko, dane o zamawianych produktach);
  2. ochrona interesów Współadministratorów, np. na wypadek dochodzenia roszczeń związanych ze sprzedażą;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – składanie i realizacja zamówień na produkty
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów – zabezpieczenie interesów Współadministratorów na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z witryny lub związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem witryny.
 4. Współadministratorzy mogą udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Współadministratorów (np.: usługi księgowe, informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Współadministratorów;
  2. właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.
 5. Współadministratorzy będą przechowywać Państwa dane osobowe przez czas wykonywania umowy, do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych.
 6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:
  1. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
  2. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Współadministratorów swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 7. jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki do OWS:

Załącznik nr 1– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, 05-532 Łubna, adres e-mail: info@truplus.pl

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta/konsumentki (-ów/-ek)

–  Adres konsumenta/konsumentki (-ów/-ek)

–  Podpis konsumenta/konsumentki (-ów/-ek) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*)niepotrzebne skreślić