Go to content
Twój koszyk

Regulamin promocji świątecznej 2022 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „ŚWIĘTA z TRU+”” zwanej dalej „Promocją” jest Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000286429, NIP: 1010003928, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie i skorzystanie z Promocji, wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych osób kupujących, na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Aby móc uczestniczyć w Promocji użytkownik („Uczestnik”) musi: (a) być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; (b) nabywać produkty jako konsument, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą); (d) postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi pod adresami https://www.truplus.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-truplus-pl/ (e) zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
 • Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji komunikowanej w sklepie internetowym www.truplus.pl wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem www.truplus.pl
 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji jej warunków i niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik jest uprawniony wziąć udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych
  w §3 Regulaminu.
 • Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami na stronie.

§3 WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje od dnia 19.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. W okresie obowiązywania Promocji użytkownicy przy jednorazowym zakupie produktu „Zestaw na ból karki i szyi TRU+”, o którym mowa w ust. 4 poniżej, mogą skorzystać z Promocji obniżającej wartość ceny zestawu o 15% (piętnaście procent). Dodatkowo, do każdego zamówienia złożonego w okresie trwania promocji, zostanie dodana próbka Elektrod uzupełniających na kark i szyję (do wyczerpania zapasu próbek).
 4. Lista produktów biorących udział w promocją cenową -15%: Zestaw na ból karku i szyi TRU+
 5. Lista produktów biorących udział w promocji – dodatkowa próbka elektrod uzupełniających na kark i szyję: Zestaw na ból pleców TRU+, Zestaw na ból karku i szyi TRU+, Elektrody uzupełniające na kark i szyję TRU+, Elektrody uzupełniające na plecy TRU+
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany zniżki na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 7. Próbka/Elektroda uzupełniająca na kark i szyję TRU+ nie podlega zwrotom oraz reklamacjom. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany próbki na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
 8. Ogólne Warunki Sprzedaży (w tym zwrotów towarów) zamieszczone są na stronie: https://www.truplus.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-truplus-pl/

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące się pod adresem https://www.truplus.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-truplus-pl/  oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Promocji jeżeli Uczestnik narusza Regulamin, Regulamin Strony lub Ogólne Warunki Sprzedaży.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres: OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, 05-532 Łubna Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: info@truplus.pl  W Reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
 6. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat Promocji, Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@truplus.pl  lub listownie na adres korespondencyjny Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 22 307 97 04